Bevaringsverdig

Med BEVARINGSVERDIG kjøretøy menes kjøretøy som er i original eller tilnærmet original utførelse, er registrert med særlig påtegning i vognkortet om forbud mot konstruktiv eller utseendemessig endring, samt er gitt bruksbegrensninger

Forskriften som bevaringsverdig reguleres etter den aktuelle forskriften fortiden som gjelder ved søknaden av bevaringsverdig kjøretøy settes i gang. DVS Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. I denne forskriften vises det til at kjøretøyforskriften § 1-9 skal være gjelde for Bevaringsverdige kjøretøy.

Er du glad i modifisering av ditt kjøretøy har du nok kommet feil. Ta da heller en titt på vår guide: Hjelp til ombygging. Ref §2.

Bevaringsverdig ble aktualisert som et tema da det gjort en forandring fra 1. okt 2016 for PKK (EU-kontroll) for bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), skal fremstilles til kontroll hvert 5. år, første gang når det er 35 år, frem til det er 50 år. Deretter gis det fritak for kontroll.

Klubben sin anbefaling vil være at du tenker deg om nøye før du søker om å få ditt kjøretøy bevaringsverdig. Bruksbegrensningene er nok ikke drepen for mange. Men om ditt veterankjøretøy brukes i utstrakt grad, kan vi ikke anbefale ordningen på tross av noe lette på PKK hyppighet/fritak.

Les forskriftene og tokningene nøye, før du gjør det opp en mening om dette er noe for deg og ditt kjøretøy. § 1-9 fra kjøretøyforskriften sammen med klubbens tolkning av paragrafene.

 

Forskriftstekst

Klubbens tolkning

§ 1

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for:
– kjøretøy som tidligere ikke har vært registrert i Norge,
– kjøretøy som er ordinært registrert i Norge, og som ønskes tilbakebygd til original utførelse,
– kjøretøy som er registrert på unntaksbestemmelsene for bevaringsverdig motorvogn, men som etter gjeldende bestemmelser kunne vært ordinært registrert,
– kjøretøy som tidligere har vært registrert på forsvaret.

Kjøretøyet ditt må falle inn under minst en av disse kriteriene for at du kan starte din søknadsprosess for å få omgjort ditt kjøretøy til bevaringsverdig om du ønsker det.

§ 2

Med original utførelse menes den utførelse kjøretøyet hadde fra fabrikantens side, med eventuelle endringer som på det tidspunkt var nødvendig for registrering i Norge, samt eventuelle endringer som følge av tekniske bestemmelser som er gjort tilbakevirkende.
Tilnærmet original utførelse vil videre si at kjøretøyet ikke med hensikt skal være vesentlig endret, hverken teknisk eller utseendemessig utvendig eller innvendig, uansett om hensikten har vært å følge en mote eller å gjøre kjøretøyet mer trafikksikkert. Unntatt herfra er tidstypiske modifikasjoner og ombygninger for spesielle formål der det kan dokumenteres at disse ble foretatt og godkjent i den periode da kjøretøyet var i vanlig bruk

[Originale utførelsen kjenner vi godt til, om du lurer på om din luftkjølte VW står i tidsriktig stand viser vi til vår endringsliste for modeller for T1, T2 og T3.

Unntaket uthevet i FET font er mindre kjent, og kan etter vi forstår gi lov til å modifisere folkevogna med tidsriktige endringer / oppgraderinger som f.eks Okrasa motor for split og oval.

§ 3

Kjøretøy som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas som bevaringsverdig og godkjennes i denne utførelsen selv om det ikke oppfyller betingelsene i § 1-7. Innretning/utstyr som har betydning for sikkerheten, må virke tilfredsstillende.
Kjøretøy i denne gruppen omfattes ikke av senere tekniske bestemmelser som er gjort tilbakevirkende.

[Har du fått godkjent ditt veterankjøretøy som bevaringsverdig vil du ikke måtte endre det pga nye forskrifter som skal gjelde alle modeller uansett alder. DVS om det kommer nye regler som skal ha virkning på alle kjøretøy vil det IKKE ha innvirkning på det bevaringsverdige kjøretøyet.

§ 4

Kjøretøy som er 15 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), men yngre enn 30 år, og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas som bevaringsverdig og godkjennes i denne utførelse selv om det ikke oppfyller betingelsene i § 1-7, såfremt det er av spesiell interesse. «Spesiell interesse» vil i denne forbindelse vanligvis avhenge av alder og sjeldenhet (i Norge), slik at det til et 15 år gammelt kjøretøy stilles meget strenge krav til sjeldenhet.
Kjøretøy i denne gruppen omfattes av senere tekniske bestemmelser som er gjort tilbakevirkende.

[Har du fått godkjent ditt veterankjøretøy som bevaringsverdig vil du ikke måtte endre det pga nye forskrifter som skal gjelde alle modeller uansett alder. DVS om det kommer nye regler som skal ha virkning på alle kjøretøy vil det IKKE ha innvirkning på det bevaringsverdige kjøretøyet.

§ 5

Kjøretøy som er yngre enn 15 år og er i tilnærmet original stand, kan i helt spesielle tilfelle godtas som bevaringsverdig og godkjennes selv om det ikke oppfyller betingelsene i § 1-7. Slike vedtak skal i tilfelle fattes av Vegdirektoratet.
Kjøretøy i denne gruppen omfattes av senere tekniske bestemmelser som er gjort tilbakevirkende.

Vi kjenner ingen som i dag har fått igjennom en slik søknad. Vi tenker at det kan dreie seg om enkelttilfeller hvor kjøretøyets egenart er så spesiell at den får et alment unikt tilsnitt f eks. I’ll Tempo Gigante II

§ 6

Kjøretøy som er godkjent etter nr. 3, 4 eller 5, skal ha følgende påtegning i vognkortets anmerkningsrubrikk ved registreringen:
«Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig.»

Er ditt kjøretøy godkjent bevaringsverdig skal det forbli i den tilstand ditt kjøretøy var når den ble godkjent som bevaringsverdig. Er å tolke som et Automobilt tidskapsel

§ 7

Kjøretøy som er godkjent etter nr. 3 eller 4, skal ha følgende påtegning i tillegg:
«Må bare benyttes
– ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
– ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.»

Er ditt kjøretøy godkjent som bevaringsverdig etter §3 eller §4 vil det tilkomme bruksbegrensninger på kjøretøyet:

Vi tolker bruksbegrensningene under: Spesielle anledninger til å være: Offentlige høytidsdager, bryllup, 17. mai, Veteranbiltreff eller billøp til tilstelninger som faller naturlig under dette.

Vi tolker bruksbegrensningene under: Leilighetsvis til å være. Punktet som åpner for øket bruk under alle andre omstendigheter enn ferdsel til skole, arbeid, og ferie om turen er planlagt utenfor rushtid og på veistrekninger hvor kjøretøyet kan holde normal hastighet som angitt ved skiltene langs veien.

§ 8

Ved deltagelse i motorhistoriske samlinger og løp, men ikke kjøring til eller fra, kan kjørtøy, som et unntak fra nr. 2, ha den utførelse det hadde fra fabrikantens side.

Om ditt kjøretøy er godkjent som bevaringsverdig under unntaket i §2 kan det settes tilbake til originalstand på treff eller utstilling. Unntaket gjelder ikke kjøring til og fra hvor kjøretøyet som i den stand kjøretøyet ble godkjent som bevaringsverdig.

§ 9

Hvis kjøretøy som er godkjent etter ovenstående unntak for bevaringsverdige kjøretøy, endres konstruktivt eller utseendemessing etter registreringen, omfattes det ikke lenger av disse unntaksbestemmelsene. Kjøretøyet må da fremstilles for ny godkjenning og § 1-7 må tilfredsstilles.

Om du blir tatt for å endre ditt bevaringsverdige kjøretøy vil kjøretøyet miste sin godkjenning som bevaringsverdig og du må inn til ny godkjenning hvor du må tilfredsstille alle krav fra punkt 1-7 uten bruk av unntak. I praksis vil det si at ditt kjøretøy med liten sannsynlighet vil bli godkjent som bevaringsverdig igjen.

§ 10

Kjøretøy som er ordinært registrert i Norge, kan tilbakebygges til original utførelse. Kjøretøyet får da status som bevaringsverdig kjøretøy og pålegges de aktuelle restriksjoner med hensyn til endring og bruk.

Kjøretøy som er registrert ordinært vil kunne settes tilbake i bevaringsverdig stand for så å bli bevaringsverdig. Du vil da får bruksendringer på det bevaringsverdige kjøretøyet.

§ 11

Kjøretøy som er registrert etter unntaksbestemmelsene for bevaringverdig kjøretøy, men som etter gjeldende bestemmelser kunne vært ordinært registrert, kan registreres ordinært og eventuelle restriksjoner strykes.

Om ditt kjøretøy er registret som bevaringsverdig etter unntaksbestemmelsene kan du omregistrere kjøretøyet om det kunne vært registrert på vanlig måte.

§ 12

Militærtaktiske kjøretøy som tildligere har vært registrert på forsvaret, må, for å kunne registreres ordinært, tilfredsstille de ordinære kravene som gjaldt da kjøretøyene ble registrert første gang på forsvaret, pluss eventuelle senere tekniske bestemmelser som er gjort tilbakevirkende. Kjøretøy kan om ønskes beholdes i original militær stand mot at det gis status som bevaringsverdig kjøretøy. Det skal da ha påtegningen i nr. 6 ovenfor i vognkortet pluss hele eller første del av påtegningen i nr. 7 ovenfor. Dette avgjøres av regionvegkontoret etter vurdering av om kjøretøyet kan bevege seg sammen med øvrig trafikk med rimelig sikkerhet.

Om du ønsker kan du registrere et militært kjøretøy som tidligere har vært i Forsvarets eie,  vil det fremkomme ekstra bruksbegrensninger gitt av regionskontoret hvor godkjennelsen skjer.