HJELP TIL OMBYGGING

Krav til ombygging av kjøretøy etter alder på bil.

Under ser du hvilke krav som stilles til godkjenning til ombygging av ditt kjøretøy etter når den er registert, og hvilken forskrift ombyggingen er regulert av, samt kravene som er stilt i forskriften.

Ombyggingsprosessen forklart:

Prosessen ved ombygging bør starte med at du sjekker hvilke krav som stilles til ditt kjøretøy i listen under. I tillegg er det en god ide å sømfare godkjenningene som vi har lagt ut, for å se om de kan hjelpe kan støtte ombyggingen du har lyst til å foreta deg.

Når dette er klart, benytt dette skjema og send inn på epost til ditt regionskontor med overskriften: søknad om ombygging av kjøretøy og regnr eller understellsnummer

Husk du kan alltid kan kontakte statens vegvesen om du har spørsmål til skjema eller om din søknadsprosess.

Registert fra og til: 01.07.1942- 01.01.1971

Regulert av forskrift: Motorvognloven fra 1942 og Tillegg til 1942 forskriften (lys)

  • Ingen spesielle krav omtalt i forskriften om ombygging. I praksis vil dette si at det ikke stilles dokumentasjonskrav fra uavhengig lab type TÜV eller lignende på deler som brukes i ombyggingen av kjøretøyet.

Alle ombygginger på kjøretøy enkeltgodkjennes dersom det foretas slik ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør ai det ikke lenger er i samsvar med vognkortet.

Registert fra og til: 01.01.1971- 31.12.1994

Regulert av forskrift: Krav til Kjøretøy, Kap 4, 3

  • 3.1 Kjøretøy skal framstilles for biltilsynet til ny godkjenning dersom det foretas slik ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør ai det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger· eller endringer av kjøretøy som har betydning for trafikksikkerheten, eksempelvis i bærende konstrnksjoner, styring, forstilling, bremser m.v.
  • 3.2 Kjøretøy anses som ombygd bl.a. når:
  • 3.2.1 personbil ominnredes til varebil, og omvendt.
  • 3.2.2 karosseri til kjøretøy med chassisrarnme (ikke selvbærende karossel’i) byttes ut med karossel’i av samme eller tilnærmet samme type, f.eks. 4. dørs til 2-dørs, og det ikke foretas omfattende ombygging eller utskifting av deler og komponenter forøvrig.
  • 3.2.3 det monteres ekstra aksel, og det ikke foretas omfattende utskifting av deler og komponenter forøvrig.
  • 3.3 Ved ombygging som innebærer at kjøretøyet faller inn under definisjonen for annen kjøretøygruppe, skal kjøretøyet registreres/omregistreres til den gruppe som kjøretøyet i,ombygd utførelse hører inn under.

Registert fra og til: 01.01.1995- 14.9.2012 Regulert av forskrift: Kjøretøyforskriften, Kap 7, 3

3. Ombygging av kjøretøy
3.1 Kjøretøy skal framstilles for regionvegkontoret til ny godkjenning dersom det foretas ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør at det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger eller endringer av kjøretøy som har betydning for kjøretøyets miljø-, trafikksikkerhets- eller brannsikkerhetsegenskaper.
3.2 Kjøretøy anses som ombygd bl.a. når:
3.2.1 personbil (M1) ominnredes til varebil (N1), og omvendt.
3.2.2 karosseri til kjøretøy med chassisramme (ikke selvbærende karosseri) skiftes ut med karosseri av samme eller tilnærmet samme type, f.eks. 4-dørs til 2-dørs, og det ikke foretas omfattende ombygging eller utskifting av deler og komponenter for øvrig. Det forutsettes at karosseriet det skiftes til passer rett på rammen, uten modifikasjon av festepunkter og lignende.
3.2.3 det monteres ekstra aksel, og det ikke foretas omfattende utskifting av deler og komponenter for øvrig.
3.2.4 én av hovedkomponentene på motorsykkel, motor eller ramme, bygges om eller skiftes ut med ikke-identiske deler. Denne hovedkomponenten kan bygges om eller skiftes ut flere ganger.
3.2.5 det på elektrisk drevet motorvogn foretas endring av batterikjemi eller bytting til batteri med lavere eller høyere spenning enn originalt.
3.3 Ved ombygging som innebærer at kjøretøyet faller inn under definisjonen for annen kjøretøygruppe, skal kjøretøyet registreres/omregistreres til den gruppe som kjøretøyet i ombygd utførelse hører inn under.

Registert fra og til: 15.9.2012 –

All ombygging godkjennes kun via typegodkjenning.
 

Vi har samlet et lite knipppe med type og TUV godkjenninger.

Sitter du på Type- eller TUV-godkjenninger vi ikke har? Send dem inn til: webmaster@vvwklubb.no

Technischer Überwachungs-Verein (TUV) er en uavhenig teknisk lab som tester ytterpunktene på hva et produkt kan tåle.  Produsenter av utstyr til montering på bil kan sende inn sitt utstyr til test, og vil dernest få returnert et skriv som forteller normale maksgrensen på hva produkte deres tåler. ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) er et annen slik lab på linje med TUV. Begge disse labbene godkjennes som dokumentasjon der det finnes et slik krav i forskriften for ombygging av din bil.

Mange av godkjenningene som brukes av SVV for Luftkjølte VW er utføret og dokumentert av Svensk Bilprovning.

Type-godkjenning er produsentens (VW) eller importørens (MØLLER) godkjenning til bil eller utstyr. Disse kan nyttes som dokumentasjon for ombygging.

Godkjenning av ombygging på skjønn.

Vi har sett mange eksempler på at ansatte på trafikkstasjonene godkjenner kjøretøy både med og uten dokumentasjonskrav etter skjønn (erfaring og kompetanse). Vi har valgt å dekke dette tema lite siden det ikke skaper presidens for ombyggingssaker. DVS at du ikke kan vise til andre godkjente kjøretøy ved godkjenning av ombygging. Alle saker skal behandles fult ut ved hver ombyggning. Dog kan du treffe på SVV-kontrollører med kompetanse og erfaring nok til å gjøre slike godkjenninger.

Det vil alltid kunne være muligheter for regionvegkontoret og gjøre forskjeller pga. kompetansen til kontrolløren.. Og regionvegkontoret har mulighet å gjøre unntakt ihht. Kjøretøyforskriften § 1-11.Andre unntak

  • Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift. Fra kap. 2 kan det bare gjøres generelle unntak.
  • Regionvegkontoret kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra bestemmelsene i denne forskrift, med unntak av kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 42, 43, 46 og 47.
  • Bestemmelsene i denne paragraf gjelder bare i den utstrekning EØS-avtalen tillater unntak.

NYHET
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til kontrollveiledning som er ute på intern høring til trafikkstasjonene. Disse er ment som en hjelper for av godkjenning av ombyggingssaker på kjøretøy som er 30 år eller eldre (Retningslinjer for ombygging av kjøretøy 30 år og eldre (kjøretøyforskriften kapittel 7). Les mer om godkjenning på skjønn etter litt ned på siden. (Kjøretøyforskriften § 1-11.Andre unntak)

Oppdatering 03.06.19: Endringene er vedtatt av veidirektoratet.

Per Fosse
ombyggingsutvalet
Einar Skaug
ombyggingsutvalget