Vedtekter

Vedtekter for Veteran VW klubben Norge

Revidert etter årsmøtevedtak 17.november 2017

§1

lubben har som formål å knytte til seg eiere av alle Volkswagen eldre enn 30 år. Klubben skal også være et middel til inspirasjon og samarbeid om felles interesser, samt gjøre det vi kan for å holde liv i flest mulig kjøretøy av merke Volkswagen eldre enn 30 år.
Klubben er selveiende og ingen av medlemmene kan i kraft av sin
eierposisjon disponere over dens formue, ha noen krav på utdeling av overskudd / utbytte, eller hefte for klubbens gjeld.

§2

Som medlem kan opptas eiere av overnevnte kjøretøyer i henhold til § 1.
Personer interessert i slike biler kan også bli medlem.

§3

Medlemmene plikter å rette seg etter klubbens vedtekter og etter vedtak
Fattet på årsmøtene.

§4

Årskontingenten fastsettes på årsmøtet og betales innen 1. februar. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter purring med frist innen 1. april, strykes som
medlem.

§5

Utmelding skjer skriftlig til styret.

§6

Medlem som styret anser har opptrådt til skade i og/eller utenfor klubben, kan utelukkes fra klubben.
Medlemmer kan anke skriftlig til styret, som legger fram anken og sine kommentarer til endelig avgjørelse på årsmøte.

§7

Styret i klubben består av: Leder, Nestleder, og seks styremedlemmer. Av de
Seks styremedlemmene vil styret selv utpeke sekretær og kasserer. Det ene året velges leder og tre styremedlemmer (hver for to år). Det andre året velges nestleder og tre styremedlemmer (hver for to år). Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité velges for ett år av gangen. Beslutningen i styret fattes ved simpelt flertall. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§8

Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling publiseres for medlemmene ikke senere enn tre uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet:
• Årsberetning
•Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår
• Fastsettelse av årskontingenten
• Innkomne forslag
• Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité.

Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.

§9

Bare medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmer ett.

Valgkomité en har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte.
Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.

§10

Vedtektsendringer kan foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.
Vedtekts endringsforslag skal publiseres for medlemmene senest tre uker før årsmøtet avholdes (se § 8). Forhåndsstemmer kan sendes til klubben, slik at styret har de i hende senest samme dag som årsmøtet (se §9).

§11

Oppløsning av klubben kan bare skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant alle
klubbens betalende medlemmer. Forslag om oppløsning må innsendes til styret senest 1/2 år før neste årsmøte. Styret plikter å forespørre alle medlemmer og legge frem sin vurdering og medlemmenes skriftlige stemmeangivelse og sende
dette ut sammen med innkallelsen til årsmøtet (se § 8). Blir klubben oppløst, holdes det auksjon over klubbens eventuelle deler. Auksjonens utbytte og
eventuelle midler går til lignende formål